BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 2073/TCT-PCCS
V/v: trích khấu hao tài sản cố định

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trảlời công văn số 568/CT-AC ngày 22/03/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việctrích khấu hao TSCĐ sau khi xử phạt đơn vị sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định cácđiều kiện xác định tài sản cố định được trích khấu hao để tính vào chi phí hợplý là:

“a)Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh;

b)Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh tài sản cốđịnh đó thuộc sở hữu của cơ sở kinh doanh;

c)Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toáncủa cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý hạch toán hiện hành”.

Vềviệc xử lý hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh đã bỏ trốn trongcác trường hợp cụ thể tại mục III và mục IV công văn số 4215/TCT-PCCS ngày18/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua,bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đã hướng dẫn cụ thể.

Căncứ quy định trên, trường hợp các doanh nghiệp mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốnvề làm tài sản cố định và đưa vào quản lý, theo dõi trong sổ sách kế toán,trích và phân bổ khấu hao tài sản cố định của đơn vị thì đề nghị Cục thuế phânloại hóa đơn:

-Trường hợp hóa đơn mua TSCĐ của doanh nghiệp bỏ trốn phát sinh trước ngày xácđịnh cơ sở kinh doanh bỏ trốn thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 mục IV côngvăn 4215/TCT-PCCS .

-Trường hợp hóa đơn mua TSCĐ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày lập biênbản xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn cho đến khi có thông báo về việc cơ sởkinh doanh bỏ trốn thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 mục IV công văn số4215/TCT-PCCS .

-Trường hợp hóa đơn mua TSCĐ sau ngày có thông báo bỏ trốn thực hiện theo hướngdẫn tại điểm 3 mục IV công văn số 4215/TCT-PCCS .

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương