BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2074/BHXH-CSYT
V/v cấp thẻ BHYT cho nhân dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo theo Quyết định 317/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bảohiểm xã hội tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hànhQuyết định số 317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Namđến năm 2020”. Trong khi chờ liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảohiểm y tế (BHYT) cho đối tượng sinh sống tại huyện đảo, xã đảo, Bảo hiểm xã hộiViệt Nam tạm thời hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về việc cấp thẻ BHYT:

Căn cứ danh sách nhân dân sinh sống trên các huyệnđảo, xã đảo hiện chưa có thẻ BHYT do Ủy ban nhân dân các cấp lập và phê duyệt,Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát và cấp thẻ BHYT cho cácđối tượng với mã đối tượng và mã quyền lợi tương ứng với từng nhóm đối tượngtheo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

Kể từ ngày 01/01/2014, tất cả các nhóm đối tượngtrên tham gia BHYT, thẻ có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng, kể cả quyền lợi vềdịch vụ cao chi phí lớn, thuốc điều trị ung thư và thuốc chống thải ghép ngoàidanh mục.

2. Về quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT

Người được cấp thẻ BHYT được đăng ký khám, chữabệnh ban đầu tại một cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên đảo hoặc thuận tiện trênđất liền. Mức hưởng và phạm vi quyền lợi được hưởng BHYT được đảm bảo theo quyđịnh của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bảo hiểm xã hội phối hợp với Sở Y tế các tỉnh,thành phố trong việc chỉ đạo xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật; cung ứng thuốc, vậttư y tế và quản lý giá thuốc, giá vật tư y tế phù hợp với điều kiện đặc thùvùng biển đảo; Đồng thời, thống nhất với cơ sở khám, chữa bệnh trên đảo thựchiện phương thức thanh toán theo định suất tại các cơ sở y tế này.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứnội dung trên để triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần kịp thờibáo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: BT, TCKT, ST, DVT, GĐB; GĐN;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỒNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo