BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2074/BXD-TCCB
V/v: Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam tham gia Hiệp hội Các nhà sản xuất thuỷ tinh ASEAN (AFGM)

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 45/HH-CV ngày 24/8/2009của Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) về việcxin ý kiến đề nghị cho phép tham gia Hiệp hội Các nhà sản xuất thuỷ tinh ASEAN(AFGM). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam là một tổ chức xã hộinghề nghiệp của các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực kính xây dựng và thuỷtinh dân dụng trên lãnh thổ Việt Nam; Hiệp hội đã được phê duyệt Điều lệ hoạtđộng theo Quyết định số 559/QĐ-BNV ngày 05/5/2008 của Bộ Nội vụ. Bộ Xây dựngđồng ý việc Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam gia nhập Hiệp hội Các nhà sảnxuất thuỷ tinh ASEAN (AFGM), trên nguyên tắc phải đảm bảo phù hợp với Điều lệcủa Hiệp hội và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật có liên quan.

Bộ Xây dựng có ý kiến để Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Namđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Đối ngoại TW;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang