BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 2074/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trảlời công văn số 4459/CT-DD ngày 13/4/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việcgiải đáp chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Côngty cổ phần thủy điện Hương Điền thành lập Ban quản lý dự án nhà máy thủy điệnHương Điền, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăngký kinh doanh, Ban quản lý dự án được Cục thuế Thừa Thiên Huế cấp Thông báo mãsố thuế. Như vậy, theo hướng dẫn tại điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng thì các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho dự án của Côngty cổ phần Thủy điện Hương Điền đứng tên mã số thuế của Ban quản lý dự án đượcxem xét khấu trừ thuế. Việc kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT do Cục thuế ThừaThiên Huế xem xét, giải quyết.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
-
Cục thuế Thừa Thiên Huế
- Công ty CP Thủy điện Hương Điền.
- Vụ Pháp chế

- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương