BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2074/TCT-PCCS
V/v: chi phí quảng cáo, khuyến mại

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh

Trả lời công văn số 3051/UBND-TMngày 15/05/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc tăng chiphí quảng cáo, khuyến mại cho doanh nghiệp tư nhân SAPUWA, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 11 mục III Phần B Thôngtư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN cóquy định: "11. Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánhtiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi phí hội nghị và các loại chi phí khácphải có chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, gắn với kết quả kinh doanh,không vượt mức khống chế quy định dưới đây:

- Các ngành sản xuất, xây dựngvận tải mới thành lập đi vào sản xuất trong 2 năm đầu không quá 7% trên tổng sốchi phí đã liệt kê trên, sau đó không quá 5% trên tổng chi phí đã liệt kê trên.

- Đối với hoạt động kinh doanhthương nghiệp, ăn uống, dịch vụ trong 2 năm đầu mới thành lập không quá 7% trêntổng chi phí đã liệt kê trên (trừ giá mua vào của hàng hóa bán ra), sau đókhông quá 5% trên tổng chi phí đã liệt kê trên (trừ giá mua vào của hàng hóabán ra)".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,trong năm 1999, 2000 doanh nghiệp tư nhân nước uống tinh khiết SAPUWA có chiphí xúc tiến quảng bá thương hiệu, quảng cáo, khuyến mại thì các chi phí hợp lýđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo mức khống chế trong 2năm đầu mới thành lập và thời gian sau đó theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy bannhân dân TP. HCM được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương