BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2074/TM-XNK

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 2074/TM-XNK NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2000/TTLT /BTM-TCHQ VỀ XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM TRA VỀ C/O

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Theo tinh thần cuộc họp giữa Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại và Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT /BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan, hai bên cơ bản đã thống nhất các ý kiến để dự thảo lần cuối thông tư này, chỉ còn một điểm duy nhất chưa thống nhất như sau:

Theo ý kiến của Quý Tổng cục về trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu các lô hàng thuộc các hợp đồng có thời hạn trên 6 tháng cùng chủng loại nhưng thuộc các hợp đồng khác nhau chỉ phải xuất trình C/O một lần đầu, còn ý kiến của Bộ Thương mại là các lô hàng nhập khẩu phải cùng một hợp đồng thì mới được chấp thuận nộp C/O một lần.

Trên cơ sở ý kiến hai bên, Vụ Xuất nhập khẩu đã dự thảo lại Thông tư nêu trên và đã trình Lãnh đạo Bộ thông qua.

Bộ Thương mại gửi kèm theo bản dự thảo lần cuối Thông tư này để Quý Tổng cục nghiên cứu thống nhất ý kiến ban hành Thông tư.

Lê Văn Thắng

(Đã ký)