BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2075/TCHQ-GSQL
V/v thuế suất mặt hàng than gáo dừa

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Tăng Tiến
 (ĐC: ấp 4 - ấp 5 Xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, Bến Tre)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2009/ĐKN ngày28/2/2009 của Doanh nghiệp tư nhân Tăng Tiến kiến nghị về việc áp mã số thuếđối với mặt hàng than gáo dừa xuất khẩu theo tờ khai số 101/XK /KD/CMT ngày14/1/2009 làm thủ tục tại Chi Cục Hải quan Mỹ Tho thuộc Cục Hải quan Long An.Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính;Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnphân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu thì mặt hàng than gáo dừa đã hoặc chưađóng thành khối thuộc nhóm 4402, thuế suất thuế xuất khẩu 10%.

Việc Doanh nghiệp tư nhân Tăng Tiến kiến nghị điều chỉnh lạimức thuế suất đối với mặt hàng than gáo dừa là vượt thẩm quyền của cơ quan hảiquan. Đề nghị Doanh nghiệp có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính (Vụ Chính sáchthuế) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Tăng Tiếnbiết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh