BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2075/TCT-PCCS
V/v: Thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 600CT/TTr2 ngày 18/4/2007 và công văn số 738CT/TTr2 ngày 16/5/2007 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài đối với trường hợp của Công ty TNHH điện tử Taisei Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1, Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định:“Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu”

Tại Điểm 2.1.a, Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định:“Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu”.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp nhà thầu nước ngoài (Công ty HAZAMA - Nhật Bản) ký hợp đồng với Công ty TNHH điện tử Taisei Hà Nội ngày 03/8/2006 sau đó nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Công ty TNHH điện tử Taisei Hà Nội thì doanh thu chịu thuế GTGT và thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG





Phạm Duy Khương