VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2075/VPCP-KTN
V/v gia hạn chương trình đóng mới 32 tàu biển của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 695/BGTVT-QLDN ngày 21 tháng 01 năm 2013) và các ý kiến của Bộ Tài chính (côngvăn số 2722/BTC-TCNH ngày 01 tháng 3 năm 2013), Ngân hàng Nhà nước Việt nam(công văn số 1187/NHNN-TD ngày 25 tháng 02 năm 2013) và Ngân hàng Phát triểnViệt Nam (công văn số 575/NHPT-TDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2013) về việc gia hạnChương trình đóng mới 32 tàu biển của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Namxây dựng phương án đầu tư từng con tàu (nêu tại Công văn số 695/BGTVT-QLDN ngày21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải) thuộc Chương trình đóng mới 32tàu biển phù hợp với Đề án Tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đượcphê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2013; tổ chức thẩmđịnh phương án đầu tư, bao gồm cả khả năng thực hiện của chủ đầu tư, khả năngtrả nợ vốn vay và nguyên nhân phải gia hạn Chương trình đóng mới tàu biển, báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tảibiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: KTTH, ĐMDN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ