BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2076 TCT/AC
V/v Sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hoà Bình

Trả lời công văn số: 243 CT/AC ngày 21/5/2003 của Cục thuế tỉnh Hoà Bình về việc sử dụng hoá đơn; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trung tâm và các đơn vị sự nghiệp có thu, thành lập theo quyết định của UBND tỉnh (theo quy định tại Thông tư 25/2002/TT-BTC ngày 2/3/2002 của Bộ Tài chính và chưa cấp đăng ký kinh doanh) có hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, đăng ký nộp thuế, có mã số thuế thì được mua hoá đơn để sử dụng và thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định. Việc quản lý sử dụng hoá đơn phải thực hiện theo Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hoà Bình thực hiện theo đúng quy định./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế