BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2077/BGDĐT-CTHSSV
V/v Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2011

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệsinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hàngnăm đã trở thành hoạt động truyền thống, có tác dụng thiết thực, hiệu quả trongphạm vi cả nước. Để hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trườngnăm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đạihọc, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp phối hợpvới địa phương tổ chức thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau:

1- Phát động hưởng ứng Tuần lễ quốcgia nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 29/4 đến 6/5/2011 và duy trì đếndịp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 5/6/2011.

2- Tuyên truyền bằng nhiều hình thứcnhư tổ chức ngày hội vệ sinh trường học, lễ mít tinh, diễu hành, giao lưu vănhoá, panô, áp phích, khẩu hiệu về nước sạch, vệ sinh môi trường (theo nội dungthông điệp đính kèm).

3- Tổ chức tổng vệ sinh, khơi thôngcống rãnh, thu gom xử lý rác thải, chăm sóc và trồng thêm cây xanh ở nơi làmviệc, học tập, ký túc xá, nơi ở của học sinh, sinh viên, cán bộ công chức.

4- Vận động mọi người tham gia bảoquản, sửa chữa và huy động các nguồn lực xây dựng mới các công trình vệ sinh -nước sạch .

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cácSở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng vàTrung cấp chuyên nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo kếtquả thực hiện Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường về Bộ trước ngày15/6/2011.

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Công tác họcsinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

 Điện thoại : 04 38694029; Fax 0438694029; Email [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ NN&PTNT (để p/h);
- Vụ KHCN&MT (để p/h);
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG ĐIỆPHƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo công văn số 2077/BGDĐT-CTHSSV , ngày 19/4/2011)

1. Nước sạch là tài nguyên quý giánhưng không phải vô tận, cần phải giữ gìn bảo vệ để sử dụng lâu dài.

2. Nước sạch và vệ sinh môi trườnglà tiêu chí của xây dựng Nông thôn mới.

3. Bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệsinh môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

4. Thu gom, xử lý chất thải, rácthải vì xóm làng xanh, sạch, đẹp.

5. Bảo vệ công trình nước sạch và vệsinh là bảo vệ tài sản của chính mình.

6. Bỏ rác đúng nơi quy định, hànhđộng nhỏ, ý nghĩa lớn.

7. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệsinh môi trường vì sức khỏe của chính mình.