BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
V/v: chính sách thuế đối với dự án xi măng Hạ Long
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Tổng công ty Sông Đà
Trả lời công văn số 1706 TCT/TCKT ngày 23/11/2009 của Tổng công ty Sông Đà hỏi về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài cung cấp thiết bị cho dự án xi măng Hạ Long, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ công văn số 3453/BTC-TCT ngày 22/3/2010 của Bộ Tài chính và công văn số 2757/VPCP-KTTH ngày 27/4/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng chính sách thuế nhà thầu đối với dự án Xi măng Hạ Long.
Căn cứ hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần xi măng Hạ Long và nhà thầu nước ngoài FLSmidth của Đan Mạch về việc cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho Nhà máy chính và trạm nghiền phía Nam.
Trường hợp trong hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài và giá trị dịch vụ thì nhà thầu nước ngoài không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần giá trị máy móc thiết bị nhập khẩu, phần giá trị dịch vụ đi kèm máy móc được thực hiện tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
Đối với số tiền thuế Công ty cổ phần xi măng Hạ Long đã nộp tính theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 thì không điều chỉnh lại.
Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Sông Đà được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải