ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2077/UB
Về việc áp dụng chế độ phụ cấp bù chênh lệch giá lương thực khác thay gạo và giá vải cho cán bộ, công nhân viên nhà nước của thành phố

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 1978

Kính gởi:

Các sở, ban, ngành,
Ủy ban Nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Để thống nhất chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công nhân viêntrong cả nước, và để giảm bớt phần nào khó khăn của cán bộ công nhân viên, căncứ vào các văn bản hiện hành của Chánh phủ:

Thông tư số 243/TTg ngày 9-10-1974 của Thủ tướng Chánh phủvề việc quy định khoản phụ cấp bù giá lương thực thay gạo;

Thông tư số 01-TC/HCVX của Bộ Tài chánh hướng dẫn thi hànhthông tư số 243 nói trên;

Thông tư số301-TC/HCVX của Bộ Tài chánh hướng dẫn việc cấp phát phụ cấp cho các đối tượngđược mua vải theo giá cung cấp;

Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cho thi hành các thôngtư nói trên trong thành phố.

Cụ thể như sau:

1) Áp dụng chế độ phụ cấp bù chênh lệch giá lương thực khácthay gạo 1đ 00/tháng cho tất cả cán bộ công nhân viên trong biên chế của thànhphố kể từ tháng 10/1978 trở đi. Phụ cấp này được trả hàng tháng cùng với lươngkỳ một mỗi tháng, trong những tháng cấp lương thực khác thay gạo.

2) Áp dụng chế độ phụ cấp cho các đối tượng được mua vảitheo giá cung cấp cho cả năm 1978 là 3đ, 60/người , phụ cấp này được trả một lầnvào đầu năm.

Riêng năm 1978 trả vào tháng 11/1978.

3) Đối tượng và điều kiện trả phục cấp, nguồn kinh phí vàcách hạch toán,… thi hành như các văn bản nói trên.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH.
Lê Đình Nhơn