BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/BTP-HTQT
V/v đề nghị báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các cơ quan của Quốc hội;
- Trường Đại học quốc gia Hà Nội.

Ngày 31/12/2012, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10804/VPCP-QHQT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tưpháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc hợp tác với nước ngoài trong thời gianqua (bao gồm cả các hiệp định vay vốn nước ngoài, sử dụng vốn ODA và viện trợphi chính phủ nước ngoài) để nâng cao năng lực, hỗ trợ các cơ quan, ban ngành,địa phương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị phương hướngtrong thời gian tới.

Để có đầy đủ thông tin phục vụ việc xây dựng báocáo nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan tiến hành rà soát, tổnghợp, xây dựng báo cáo của cơ quan, địa phương mình về việc hợp tác với nướcngoài để nâng cao năng lực, hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theomột số hướng dẫn cụ thể sau đây:

1. Về phạm vi báo cáo:

Tất cả những chương trình, dự án hay hoạt động hợptác đơn lẻ phi dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại hoặc ODA vốnvay, nguồn viện trợ phi chính phủ để nâng cao năng lực, hỗ trợ xây dựng các vănbản quy phạm pháp luật trong mọi lĩnh vực (bao gồm cả những chương trình, dự ánmà chỉ có một phần hỗ trợ nội dung này).

2. Thời gian thống kê số liệu, báo cáo:

Từ 1993 đến nay.

3. Nội dung của báo cáo:

(i) Thống kê số lượng các hoạt động hợp tác vớinước ngoài về nâng cao năng lực, hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật(xem mẫu Bảng thống kê đính kèm Công văn này).

(ii) Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nguồn hỗtrợ:

+ Đánh giá, nhận xét chung đối với tất cả các hoạtđộng được hỗ trợ trong khoảng thời gian báo cáo (đánh giá về tính hiệu quả giátrị gia tăng thu được từ các hoạt động hỗ trợ của đối tác nước ngoài, đối tácnào hỗ trợ hiệu quả nhất, ảnh hưởng tốt hoặc không tốt của những hoạt động hợptác tới quá trình xây dựng và nội dung của các văn bản QPPL được hỗ trợ…);

+ Đánh giá chi tiết đối với việc hỗ trợ xây dựngnhững văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Hiến pháp, các Bộ luật, Luật,Pháp lệnh (thông qua các hoạt động hỗ trợ của đối tác nước ngoài, những nộidung cụ thể nào đã được tiếp thu, phản ánh trong các văn bản QPPL này);

(iii) Xác định những thành công và tồn tại, bất cậptrong việc hợp tác, sử dụng nguồn hỗ trợ trong lĩnh vực này.

(iv) Đề xuất, kiến nghị phương hướng hợp tác trongthời gian tới.

Trong trường hợp Quý cơ quan trong khoảng thời giannày không có hoạt động hợp tác với nước ngoài về các nội dung cần báo cáo, đềnghị gửi Công văn thông báo để Bộ Tư pháp biết.

Báo cáo của các cơ quan, tổ chức đề nghị gửi về BộTư pháp (Vụ Hợp tác quốc tế) trước ngày 20/4/2013 và gửi kèm 01bản điện tử về địa chỉ email: tanpd@moj.gov.vn.

Thông tin liên quan đề nghị liên hệ: Đ/c HoàngChung Thủy, hoặc Đ/c Dương Thiên Hương, điện thoại cơ quan 04-62739527.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ HTQT(03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

Tên cơ quan:……

BẢNG THỐNG KÊ CÁCCHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

STT

Tên các chương trình, dự án hợp tác

Mục tiêu tổng quát của chương trình, dự án

Tên nhà tài trợ

VBQPPL được hỗ trợ

Vốn tài trợ

Thời gian

Kết quả đầu ra

Tổng vốn

Vốn hỗ trợ VBQPPL

Thời gian hoạt động của DA

Thời gian thực hiện hoạt động cụ thể

1

2

3

4

……, Ngày tháng năm 2013
Cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

Tên cơ quan:……

BẢNG THỐNG KÊ CÁCHOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐƠN LẺ PHI DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

STT

Tên các hoạt động hợp tác

Tên nhà tài trợ

Văn bản QPPL được hỗ trợ

Vốn tài trợ

Thời gian thực hiện

Kết quả đầu ra

Tổng vốn

Vốn hỗ trợ cho VBQPPL

1

2

3

4

……, Ngày tháng năm 2013
Cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

Tên cơ quan:……

BẢNG THỐNG KÊ CÁCCHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC

STT

Tên các chương trình, dự án hợp tác

Mục tiêu tổng quát của chương trình, dự án

Tên nhà tài trợ

Hoạt động tăng cường năng lực

Vốn tài trợ

Thời gian

Kết quả đầu ra

Tổng vốn

Vốn hỗ trợ tăng cường năng lực

Thời gian hoạt động của DA

Thời gian thực hiện hoạt động cụ thể

1

2

3

4

……, Ngày tháng năm 2013
Cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

Tên cơ quan:……

BẢNG THỐNG KÊ CÁCHOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐƠN LẺ PHI DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC

STT

Tên các hoạt động hợp tác

Tên nhà tài trợ

Vốn tài trợ

Thời gian thực hiện

Kết quả đầu ra

Tổng vốn

Vốn hỗ trợ cho VBQPPL

1

2

3

4

……, Ngày tháng năm 20....
Cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)