BỘ XÂY DỰNG
------------------
V/v: điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng và kiện toàn tổ chức của BQL Khu CNC Hòa Lạc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
Phúc đáp công văn số 8118/VPCP-KGVX ngày 15/11/2011 củaVăn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc và kiện toàn tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2608/TTr- BKHCN ngày 18/10/2011, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương cần thiết phải kiện toàn tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và xem xét điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc như kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2608/TTr- BKHCN nêu trên.
2. Về trình tự, nội dung tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Bộ KH&CN;
- BQL Khu CNC Hòa Lạc;
- Lưu VP, Vụ KTQH(2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Đình Toàn