BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu dây thừng, dây bện chì đã qua sử dụng để sản xuất lưới đánh cá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày06/04/2011 của Công ty TNHH MTV LE FILET Việt Nam (gửi kèm) đề nghị được tạmnhập khẩu dây thừng, dây bện chì đã qua sử dụng để làm nguyên liệu sản xuấtlướt đánh cá và xuất khẩu.

- Căn cứ quy định tại Khoản 13, Điều 3 Luật Bảo vệ môitrường thì dây thừng và dây bện chì của lưới đánh cá đã qua sử dụng là phếliệu;

- Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 củaBộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhậpkhẩu làm nguyên liệu sản xuất thì dây thừng và dây bện chì của lưới đánh cá đãqua sử dụng không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu;

Theo trình bày của Công ty dây thừng và dây bện chì rất bền,có thể sử dụng nhiều lần và chi phí mua cũng khá cao, trong khi đó lưới đánh cácó thể dùng chỉ một lần là bị hư rách và phải thay thế bằng lưới mới. Do vậy,để tiết kiệm Công ty sử dụng dây thừng và dây bện chì đã qua sử dụng để sảnxuất lưới đánh cá mới. Toàn bộ sản phẩm lưới đánh cá sau khi hoàn thành sẽ đượcCông ty xuất khẩu sang Công ty mẹ tại Pháp.

Tổng cục Hải quan đề nghị quý Bộ cho biết Công ty TNHH MTVLE FILET Việt Nam có được phép nhập khẩu dây thừng, dây bện chì đã qua sử dụngđể sản xuất lưới đánh cá xuất khẩu hay không.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của quý Bộ và mongnhận được ý kiến tham gia của quý Bộ trước ngày 20/05/2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Cty TNHH MTV LE FILET Việt Nam
đ/c: Lô A221, Đường số 3 ,KCN Thái Hòa,
xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An (thay TL)
- Lưu : VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh