VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/VPCP-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 154/QĐ -TTg ngày 29 tháng 01 năm 2015

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 16/UBND-VP4 ngày 13 tháng 01 năm 2016, ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1216/BKHĐT-KTNN ngày 26 tháng 02 năm 2016), Tài chính (văn bản số 2083/BTC-ĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 10 77/BNN-TCLN ngày 16 tháng 02 năm 2016) về việc thực hiện Quyết định số 154/QĐ -TTg ngày 29 tháng 01 năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thực hiện Đề án tổng thể xây dựng công viên động vật hoang dã quốc gia theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục