TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Trung tâm đào tạo khu vực của Seameo tại Việt Nam.
Địa chỉ: số 35 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1.
Mã số thuế: 0302769218.

Trả lời văn bản số 329/SEA - KHTC ngày 16/12/2013 của Trung tâm về thuếthu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1.i Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quyđịnh về khấu trừ thuế TNCN:

“Các tổ chức,cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi kháccho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợpđồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu(2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhậptrước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duynhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ướctính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mứcphải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫuban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửitổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừthuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhậnthu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổchức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhânchưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quảnlý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm vềbản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quyđịnh của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫntại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Căncứ quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm theo trình bàycó ký hợp đồng giảng dạy với các giáo viên và trả lương theo số giờ dạy (khôngphải là hợp đồng lao động) thì Trung tâm thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổngthu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên (cá nhân không phải đăng ký giảm trừ giacảnh cho bản thân và người phụ thuộc tại Trung tâm).Trường hợp cá nhân chỉ códuy nhất thu nhập tại Trung tâm nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế củacá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân được làmcam kết (theo mẫu 23/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ) gửiTrung tâm để Trung tâm làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT3;
- Lưu: VT, TTHT
3482-319346/2013 tttgiang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga