TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/GSQL-GQ2
V/v hàng hóa đưa vào DNCX theo hợp đồng thầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Daemyoung Gec Việt Nam
(Tầng 10, Phòng 1002, Tòa nhà TTC, đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 27022013/CV-XNKngày 27/2/2013 của Công ty TNHH Daemyoung Gec Việt Nam về thủ tục hải quan vàchính sách thuế đối với hàng hóa do các nhà thầu chính và nhà thầu phụ nhậpkhẩu để xây dựng nhà máy tổ hợp 4 cho Công ty Samsung Electronics Việt Nam, CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế và thủ tụchải quan: Ngày 5/3/2013, Bộ Tài chính có công văn số 2870/BTC-TCHQ v/v thuếnhập khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX gửi Công ty SamsungC&T Corporation - Nhà thầu chính của Công ty Samsung Electronics Việt Nam. Nộidung công văn số 2870/BTC-TCHQ dẫn trên hướng dẫn cụ thể về chính sách thuếnhập khẩu và thuế GTGT, thủ tục hải quan đối với hàng hóa do nhà thầu chính vànhà thầu phụ đưa vào xây dựng tổ hợp 4 cho Công ty Samsung Electronics ViệtNam.

2. Về vướng mắc liên quan đến hoànthuế nhập khẩu: Đề nghị Công ty nghiên cứu khoản 8, Điều 113 và Điều 121 Thôngtư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời và gửi kèm theo công văn số 2870/BTC-TCHQ dẫn trên để Công ty TNHHDaemyoung Gec Việt Nam được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha