TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/GSQL-TH
V/v: ghi xuất xứ hàng hóa trên bao bì sản phẩm

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH DORCO VINA
(Đ/c: Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công vănsố 1012/Dorco ngày 08/11/2010 của Công ty TNHH Dorco Vina về việc cách ghi xuấtxứ hàng hóa trên bao bì sản phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại khoản 3 Điều 5, Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãnmác hàng hóa, trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa củaCông ty có yêu cầu riêng về ghi nhãn hàng hóa như trình bày tại công văn trênthì Công ty được ghi nhãn (trong đó có nội dung xuất xứ) theo yêu cầu của đốitác nhập khẩu. Tuy nhiên yêu cầu này phải được thể hiện trong hợp đồng mua bánhàng hóa và không làm sai lệch bản chất của hàng hóa, đồng thời hai bên phải tựchịu trách nhiệm trước pháp luật của nước nhập khẩu về vấn đề này.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Quý Công ty biết và liên hệ với Chi cục hải quan nơi làm thủtục để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, TH (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn