NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/NHNN-CSTT
Về việc thực hiện điểm c, khoản I Điều 77 Luật các TCTD

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2001

Kính gửi:Các Ngân hàng thương mại

Hiện nay, một số Ngân hàng thương mại đề nghịNgân hàng Nhà nước hướng dẫn việc áp dụng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 77Luật các tổ chức tín dụng đối với trường hợp người vay là bố, mẹ, vợ, chồng,con của Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng thương mại. Về vấn đề này,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 77 Luậtcác tổ chức tín dụng, thì các Ngân hàng thương mại không được cho vay đối vớinhững người sau đây:

- Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồngquản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại;

- Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồngquản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại, trongtrường hợp Ngân hàng thương mại không có chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giámđốc.

2. Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 77 Luật cáctổ chức tín dụng không áp dụng đối với người vay là bố, mẹ, vợ, chồng, con củaGiám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh của Ngân hàng thương mại. Mặc dù vậy, Hội đồngquản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại căn cứ vào quyền hạn của mìnhtheo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh để có quyđịnh cụ thể về việc Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh quyết định cho vay vốn đốivới thân nhân của họ là bố, mẹ, vợ, chồng, con nhằm ngăn ngừa rủi ro tín dụng,tài chính có thể xảy ra do việc lạm dụng quyền hạn trong việc giải quyết chovay gây nên.

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn