BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/TCHQ-GSQL
V/v Xử lý kết quả phân tích, giám định khác nhau

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4740/HQTP-NV ngày 10/12/2004 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Căn cứ quy định tại: điểm 2, mục III, phần B Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003; Điều 8, Điều 9 Quy chế ban hànhkèm theo Quyếtđịnh 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 và Chỉ thị số 02/2003/CT-TCHQ ngày19/9/2003), Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh cùng một lô hàng đã tổ chức trưng cầu phân tích, giám địng ở 2 tổ chứckhác nhau: Trung tâm PTPL miền Nam và Trung tâm TĐC khu vực 3 là sai so với quyđịnh hiện hành. Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra, chấn chỉnh đểchấm dứt ngay tình trạng này, nếu có động cơ tiêu cực , gây phiền hà cho doanhnghiệp thì phải xử lý kỷ luật.

2. Để xử lý trường hợp kết quả phân tích, giám định khácnhau (tờ khai 23125/NĐT-KD và 23132/NĐT-KLD ) căn cứ điểm 4.3 công văn số 3991/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2004 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về công tác phânloại hàng hoá, yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp với Trungtâm PTPL miền nam và Trung tâm TĐC khu vực 3 để trao đổi, thống nhất kết quảphân tích, giám định. Nếu không thống nhất được kết quả thì báo cáo về Tổngcục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ TCHQ;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An