BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 208/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn thủ tục truy nộp thuế, nộp phạt VPHC do tự khai báo sai sót trong hồ sơ khai thuế, quá thời hạn quy định

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Bưuchính Viễn thông.
(178 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 1086/KDXNK ngày08.12.2008 và hồ sơ có liên quan của Công ty cổ phần thương mại bưu chính viễnthông về việc xin nộp thuế truy thu và chịu xử phạt vi phạm hành chính vì đãkhai báo sai trị giá, hàng hóa thực nhập khẩu, số thuế thực phải nộp của Tờkhai số 401/NK /NĐT/NT mở ngày 13/08/2007 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầutư gia công, Cục Hải quan TP Hà Nội, với lý do đối tác nước ngoài đã sơ xuấttrong quá trình tổng hợp số liệu hàng trên bản kê đóng gói, nên xuất hóa đơnthiếu so với hàng hoá đã thực giao (dù đã liệt kê đầy đủ chi tiết hàng trongbản kê đóng gói nộp trong hồ sơ nhập khẩu). Sau khi xem xét, Tổng Cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ Luật quản lý thuế; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25.05.2007 của Chính Phủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tàichính thì trong trường hợp người nộp thuế tự phát hiện có sai sót về số lượng,trị giá hàng hóa thực nhập khẩu dẫn đến khai và nộp thiếu số tiền thuế thực tếphải nộp trên hồ sơ đã nộp cho cơ quan hải quan; đã tự giác khai báo với cơquan hải quan, trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh trathuế tại trụ sở của người nộp thuế, nhưng không khai báo trong phạm vi thời hạnquy định tại khoản 2b, Điều 34 Luật quản lý thuế thì xử lý như sau:

Người nộp thuế thực hiện việc kê khai như trường hợp khai bổsung trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và trướckhi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở củangười nộp thuế; Nộp đủ số tiền thuế thiếu theo thời hạn nộp thuế như đối với sốtiền thuế tự khai, tự tính khi làm thủ tục hải quan, số tiền phạt chậm nộp (nếucó) và bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kêkhai của người nộp thuế như trường hợp khai bổ sung trong thời hạn sáu mươingày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và trước khi cơ quan hải quan thựchiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế; Xử phạt viphạm hành chính với người nộp thuế theo quy định tại điểm 2b, mục II, phần IThông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhđiểm c, khoản 1, Điều 8 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07.06.2007 của Chínhphủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính trong lĩnh vực hải quan và ghi vào văn bản tự khai bổ sung của ngườinộp thuế việc bị xử phạt trên.

Để làm căn cứ cho cơ quan Hải quan kiểm tra xác định số thuếphải truy nộp vào ngân sách nhà nước, tiếp nhận và xác nhận việc tự khai báosai sót, Công ty cổ phần thương mại bưu chính viễn thông phải nộp bổ sung nhữngchứng từ sau:

- Văn bản tự khai báo theo mẫu số 01, phụ lục 2 ban hành kèmtheo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính.

- Biên bản cuộc họp ngày 15.07.2008 v/v thực hiện hợp đồngsố 0007040706010B: Xác nhận đối tác nước ngoài đã gửi đủ hàng đúng như hợpđồng, nhưng do nhầm lẫn trong quá trình tổng hợp số liệu nên đã xuất hóa đơnthiếu so với hàng thực giao: 01 bản sao y bản chính.

- Phụ lục kèm theo biên bản ngày 15.07.2008 về danh mục hàngđã gửi nhưng tính sai đơn giá và danh mục hàng đã gửi nhưng do nhâm lẫn trongtính toán, chưa tính vào hóa đơn số HWC070731121 ngày 31.07.2007: 01 bản sao ybản chính.

- Hóa đơn thương mại do đối tác nước ngoài phát hành bổsung, đúng với trị giá và hàng hóa đã thực giao, thay thế cho hóa đơn tính nhầmlẫn số HWC070731121 ngày 31.07.2007: 01 bản chính và 01 bản sao y bản chính.

- Bảng tổng hợp của bảng kê chi tiết hàng đã gửi nhưng donhầm lẫn trong tính toán, chưa tính vào hóa đơn số HWC070731121 ngày31.07.2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn