BTÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 208/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời Công văn số 7360/CT- QLĐ ngày 13/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quc hội:

+ Tại Điều 57 quy định:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụngđất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ởsang đất ở;

2. Khi chuyn mục đích sử dụng đất theo quy địnhtại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chếđộ sử dụng đất, quyềnvà nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyn mục đích sử dụng.”

+ Tại Khoản 2, Điều 177 quy định:

‘‘Điều 177. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận góp vốnbằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất của t chức kinh tế khi giải th, phá sản

2. Quyền sử dụng đt của hợp tác xã khi giải thể, phá sảnthực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với đất được Nhà nước giao đấtkhông thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chothuê đất, do mua tài sản gn liền với đất hoặc nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất hợp pháptừ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì Nhà nước thu hồiđất đó;

b) Đi với đất được Nhà nước giao đất cóthu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, do muatài sản gn liền vớiđất hoặc nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất,tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất không cónguồn gốc từ ngân sách nhà nước; đất do thành viên góp quyền sử dụng vào hợptác xã thì Nhà nước không thu hồi đt, quyền sử dụng đất đó là của hợptác xã và được xử lý theo điu lệ của hợp tác xã, nghị quyết của đại hội thành viên.”

- Tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày15/05/2014 của Chính phủ quy đnhthu tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

1. Đối với tổ chức kinh tế:

d) Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụngđất hợp pháp theo pháp luật đất đai đ thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyểnmục đích sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mụcđích sử dụng đất sang đt ở, đt nghĩatrang, nghĩa địa thì nộp tiền sử dụng đt theo giá đt quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sau khi chuyn mục đích sử dụng đất.

- Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyềnsử dụng đất được trừ vào s tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích. Khoản tiền này được xácđịnh theo giá đất củamục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước cóthm quyền cho phép chuyển mục đích sửdụng đất nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, h trợ tương ứng với trường hợp Nhà nướcthu hồi đất theo quy định của pháp luật.

- Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả đểnhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được xác định như sau:

+ Trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đt của loại đất sau khi chuyển mụcđích được xác định bằng phương pháp hệ s điều chỉnh giá đất thì giá của loạiđất nhận chuyển nhượng cũng được xác định bằng phương pháp hệ s điều chỉnh giá đất.

+ Trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đt sau khi chuyển mục đích được xác địnhbằng các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì giá củaloại đất nhận chuyn nhượng cũng được xác định lại theo các phương pháp này.”

Căn cứ quy đnhnêu trên, trường hợp trong năm 1979 Tổ hợptác thủy tinh Thuận Hòa nay là HTX Thủy tinh Thuận Hòa nhận chuyển nhượng quyềnsử dụng đất hợp pháp từ bà Nguyễn Thị Giáo và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyềncấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất sản xuất kinhdoanh phi nông nghiệp mà tiền nhận chuyển nhượng không có nguồn gốc từ Ngânsách nhà nước (do thành viên góp) thì Nhà nước không thu hồi đất, quyền sử dụngđất đó là của HTX và được xử lý theo điều lệ của HTX, nghị quyết của đại hội thành viên. Nay, HTX Thủy tinh Thuận Hòa đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích từ đất sản xuất kinhdoanh phi nông nghiệp có thời hạn ổn định lâu dài sang đất ở thì phải nộp tiềnsử dụng đất, cách tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đấttheo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đượcbiết./


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Pháp chế (BTC);
-
Cục QLCS (BTC);
-
Vụ Pháp chế (TCT);
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn