UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/UBND-XDCB
V/v công bố điều chỉnh Đơn giá vận chuyển cát san lấp mặt bằng, làm nền đường

Thành phố Cao Lãnh, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng,

Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố điềuchỉnh Đơn giá vận chuyển, trung chuyển, bốc dỡ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp được công bố kèm theo Công văn số 537/UBND-XDCB ngày 31 tháng 10 năm2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh đối với Đơn giá vận chuyển cát san lấp mặt bằngvà làm nền đường tại khoản 3 mục I, Phụ lục 2 như sau:

“3. Đối với vận chuyển cát chosan lấp mặt bằng, làm nền đường:

Đơn giá vận chuyển cát từ nơikhai thác đến các công trình san lấp mặt bằng, làm nền đường được tính như sau:

- Trường hợp cự ly vận chuyển ≤10km: được tính bằng 50% đơn giá vận chuyển đối với hàng bậc 1, sông loại 1 vớicự ly ≤ 10km.

- Trường hợp cự ly vận chuyển> 10km:

+ Vận chuyển 10 km đầu: đượctính bằng 50% đơn giá vận chuyển đối với hàng bậc 1, sông loại 1 với cự ly ≤10km.

+ Vận chuyển tiếp từ km thứ 11trở đi: mỗi km vận chuyển được tính bằng đơn giá vận chuyển đối với hàng bậc 1,sông loại 1 với cự ly từ km 31 trở đi.”

Giao Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫnthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT + NC/XDCB.lhl.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân