BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2080/TCT-PCCS
V/v: Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất đối với đất thuê lại

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH Giày Delta

Trả lời công văn số 01/CV-DS ngày 17/4/2006 của Công ty TNHH Giày Delta về việc nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất đối với đất thuê lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục I Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì trường hợp Công ty TNHH Giày Delta sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động trước thời hạn đã thỏa thuận và đồng ý chuyển nhượng quyền thuê lại đất cho Công ty TNHH kỹ nghệ điện Trung Nhất thì thu nhập từ việc chuyển nhượng lại quyền thuê đất này thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Việc xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động này được quy định cụ thể tại Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Giày Delta được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
HÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương