BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2081/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v hướng dẫn thực hiện xử lý khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên các quốc lộ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Kínhgửi: Cục Quản lý đường bộ IV.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN)nhận được văn bản s 947/CQLĐBIV-QLBT ngày 07/4/2015 củaCục Quản lý đường bộ (QLĐB) IV về việc “hướng dẫn thực hiện xử lý khối lượngphát sinh ngoài hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên các quốc lộ”, về việc này Tổngcục ĐBVN có ý kiến như sau:

Trong giá sản phẩm dịch vụ QLBDTX cáctuyến quốc lộ đã phê duyệt các khối lượng, các công việc để nhà thầu phải thựchiện đạt được những tiêu chí chất lượng cơ bản nhằm đảm bảo tuyến đường đáp ứngyêu cầu phục vụ cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn, thông suốt.Trong quá trình thực hiện có thể sẽ phát sinh những khối lượng công việc cầnphải xử lý để đảm bảo ATGT như ổ gà, sình lún, sụt trượt taluy nền đường ...ngoài phạm vi HSMT.

Để giảm thiểu các hư hỏng phát sinhtrong thực hiện công tác QLBDTX nhằm đảm bảo giao thông an toàn trong các dịplễ, tết; thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN đã có các công điện số 47/CĐ-TCĐBVN ngày 17/12/2014, công điện số 11/CĐ-TCĐBVN ngày 07/4/2015 yêu cầucác Cục QLĐB, các Sở GTVT sửa chữa ĐBGT các đoạn tuyến, về cơ bản các tuyếnđường đang đáp ứng mức độ phục vụ giao thông vận tải an toàn, thông suốt.

Tuy nhiên, theo thời gian cũng nhưtác động của thiên nhiên và các phương tiện tham gia giao thông các hư hỏngcông trình tiếp tục phát sinh, việc xử lý các hư hỏng này như sau:

1. Với các hư hỏng công trình do tácđộng của thiên tai hoặc các yếu tố bất khả kháng khác, các đơn vị thực hiệntheo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BGTVT và Thông tư 30/2010/TT-GTVT của BộGTVT.

2. Với các hư hỏng khác có nguy cơmất ATGT như ổ gà, sình lún ... Cục QLĐB IV chỉ đạo nhà thầu đang quản lý đoạntuyến thực hiện ngay việc xử lý tạm thời bằng vật liệu phù hợp; đồng thời quayvideo, chụp ảnh báo cáo Tổng cục ĐBVN xem xét, cho phép xử lý và bố trí kinhphí chi trả.

Căn cứ các ý kiến trên Cục QLĐB IV tổchức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải theo Công điện số 27/CĐ-BGTVT ngày 26/3/2015 về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện vàkịp thời khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường ô tô và của Tổng cục ĐBVN tạivăn bản số 1466/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 27/3/2015 về việc “triển khai Công điện số27/CĐ-BGTVT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải” và văn bản số 1556/TCĐBVN-QLBTĐBngày 02/4/2015 về “công tác kiểm tra, phát hiện và việc thông tin báo cáo tìnhtrạng hư hỏng, mất an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ” và xử lý như mục1, mục 2./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ: TC, KHĐT, ATGT;
- Lưu: VT, QLBTĐB (Cẩn).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Quang Vinh