BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2081 TCT/PCCS
V/v trả lời bạn đọc Tạp chí thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Đông Phương

Trả lời công văn số 46 - 2004/CV ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Công ty Đông Phương về thuế GTGT đối với kinh doanh bán nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm .34 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Nhà, cơ sở hạ tầng do các cơ sở được nhà nước giao đất đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng để bán hoặc chuyển nhượng (trừ hoạt động kinh doanh mua, bán nhà đất)” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hoạt động kinh doanh nhà đất của Công ty Đông Phương áp dụng thuế suất thuế GTGT như sau:

- Nếu Công ty mua nhà chung cư cao tầng của các cơ sở được nhà nước giao đất đầu tư xây dựng nhà sau đó bán lại áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Nếu Công ty hợp tác với đơn vị khác và là đồng chủ đầu tư được Nhà nước giao đất xây dựng nhà để bán áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, hoạt động đầu tư xây dựng nhà để bán và hoạt động kinh doanh nhà đều áp dụng thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Đông Phương được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương