BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/BGTVT-TC
V/v cung cấp các số liệu dự án phải tất toán tài khoản theo ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Kho bạc Nhànước.

Triển khai văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày23/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư, Bộ Giaothông vận tải đã có văn bản số 710/BGTVT-TC ngày 11/02/2009 gửi Kho bạc Nhànước đề nghị Kho bạc phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Kho bạc cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho Bộ Giao thông vận tải danh mụccác công trình, dự án thuộc nguồn vốn do Bộ Giao thông vận tải quản lý trongdiện phải tất toán tài khoản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, Khobạc Nhà nước đã có văn bản số 258/KBNN-TTVĐT ngày 25/2/2009 gửi các Kho bạc Nhànước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xử lý một số vướng mắc vàhướng dẫn bổ sung một số nội dung trong việc tất toán tài khoản vốn đầu tư,trong đó Kho bạc Nhà nước đã chỉ đạo các Kho bạc trực thuộc báo cáo và cung cấpsố liệu cho các Bộ, địa phương.

Để kịp thời có số liệu đôn đốc các Chủđầu tư thực hiện tất toán tài khoản theo đúng quy định, Bộ Giao thông vận tảiđề nghị Kho bạc Nhà nước khi có tổng hợp báo cáo dự án công trình hoàn thànhchưa tất toán tài khoản thì phối hợp cung cấp cho Bộ Giao thông vận tải các sốliệu công trình dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quản lýphải tất toán tài khoản.

Xin chân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT (để phối hợp);
- Cục QLXD & CLCTGT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường