BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2083 TCT/TS
V/v lệ phí trước bạ xe nâng hàng

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây

Trả lời công văn số 107/CV-XK ngày 8 tháng 6 năm 2004 của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây về lệ phí trước bạ xe nâng hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 11, Điều 3, Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: “Xe chuyên dùng: xe cứu hoả, xe cứu thương, xe chở rác, xe tưới nước, rửa đường; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật, đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật”.

Căn cứ quy định trên thì xe nâng hàng không phải là xe chuyên dùng theo quy định trên, vì vậy thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Giá tính lệ phí trước bạ là tổng trị giá của xe nâng hàng.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương