BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2084/ BLĐTBXH-TL
V/v xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trả lời công văn số 2072/BNN /TCCB ngày 8/8/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Sau khi xem xét diễn biến tiền lương và quá trình công tác của ông Nguyễn Quang Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xếp lương bậc 2/4, hệ số 4,86, ngạch chuyên viên cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp, ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định xếp lương đối với ông Nguyễn Quang Long theo thoả thuận nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng