BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: phân loại mặt hàng đèn nạp điện bằng năng lượng mặt trời
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
Công ty TNHH TMDV du lịch Gia Nguyễn.
(Địa chỉ: 297/2/5 Ấp 1 Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè, TP.HCM)

Trả lời công văn số 04/2011/CV ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Gia Nguyễn đề nghị phân loại mặt hàng đèn nạp điện bằng năng lượng mặt trời dùng cho hộ gia đình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, thì mặt hàng đèn nạp điện bằng năng lượng mặt trời của công ty nhập khẩu đã được quy định cho từng mặt hàng cụ thể thực tế nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị công ty nghiên cứu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành để áp mã số thuế theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc, công ty liên hệ với Chi cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
- Về yêu cầu của công ty về những chính sách liên quan đến đèn chiếu sáng dùng cho gia đình, do không nói rõ phạm vi và lĩnh vực liên quan nên Tổng cục Hải quan không có đủ căn cứ để trả lời Công ty được.
Tổng cục Hải quan xin thông báo để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Gia Nguyễn được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang