BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2085/BGTVT-TC
V/v: Đề nghị xử lý tài sản thu hồi từ dự án WB4.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 666/BQLDA2 -TCKTngày 13/3/2009 của Ban quản lý dự án 2 về việc đề nghị xử lý tài sản thu hồi từdự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) gồm một số thiết bị văn phòng trangbị cho tư vấn quản lý sử dụng nay thu hồi.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụngvốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc; Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 2.Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính thống nhất điều chuyển các thiết bịvăn phòng (chi tiết như phụ lục kèm theo) cho Ban quản lý dự án 2 quản lý sửdụng, đối với máy vi tính xách tay theo quy định hiện hành thì Ban quản lý dựán 2 không thuộc diện được trang cấp, do vậy đề nghị Bộ Tài chính xem xét điềuchuyển hoặc cho bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

Để xử lý tài sản thu hồi từ dự án nói trên, tránh hư hỏng vàphát sinh chi phí bảo quản, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét vàsớm có văn bản trả lời để Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLCS – Bộ Tài chính;
- Ban QLDA 2;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Phụ lục 02/TSDA

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI SẢN THU HỒITỪ DỰ ÁN KẾT THÚC

(Kèm theo công văn số 2085 /BGTVT-TCngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải.)

A. Danh mục tài dự án kết thúc hoạt động

Số TT

Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại tài

Đơn vị tính

Số lượng

Năm đưa vào sử dụng

Số liệu tài sản theo sổ kế toán

Đề xuất phương án xử lý

Hiện trạng tài sản

Ghi chú

Nguyên giá (đồng)

GTCL (đồng)

Điều chuyển

Bán

Thanh lý

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

1

Máy tính để bàn

bộ

3

2007

X

Còn SD được

Ban quản lý dự án 2

2

Máy tính xách tay

chiếc

1

2007

X

Còn SD được

3

Máy in đen trắng

chiếc

1

2007

X

Còn SD được

Ban quản lý dự án 2

4

Máy in màu

chiếc

1

2007

X

Còn SD được

Ban quản lý dự án 2

5

Máy SCAN

chiếc

1

2007

X

Còn SD được

Ban quản lý dự án 2

B. Văn bản kèm theo:

Công văn số 666/BQLDA2 -TCKT ngày 13/3/2009 của Ban quản lý dựán 2.

Thiết bị do Tư vấn DHV bàn giao nguyên trạng, không bàn giaochi tiết giá trị tài sản.

Người lập biểu
Phạm Huy Hiếu