BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMBẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2085/BHXH-CĐ
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận huyện

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc BHXH/TP (thông báo số 36/TB-VP ngày 11/8/2016 của Văn phòng) về việc giao phòng CĐBHXH thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 và Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, nay BHXH/TP thông báo như sau:

1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016:

Những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có thời điểm hưởng từ ngày 01/5/2016 nhưng khi tính lương hưu, trợ cấp BHXH chưa được áp dụng theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng thì sẽ được tính lại lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng và được truy lĩnh phần chênh lệch vào kỳ lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 9/2016.

2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 ca Chính phủ

Do Thông tư 23/2016/TT-BLĐTB XH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ có hiu lc thi hành từ ngày 01/9/2016 (sau khi BHXH/TP đã in danh sách lương hưu) nên BHXH/TP chưa thực hiện việc điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH cho những người hưởng từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016 và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng hưởng dưới 2 triệu đồng.

Những đối tượng này sẽ được BHXH/TP thực hiện điều chỉnh và truy lĩnh phần chênh lệch vào kỳ lương tháng 10/2016.

Đề nghị Giám đốc BHXH quận (huyện) triển khai đến các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Bưu điện đóng trên địa bàn (đối với các quận huyện đã thực hiện chi trả qua hệ thống Bưu điện) để biết và giải thích cho các đối tượng biết. Niêm yết công khai văn bản này tại các điểm chi trả và tại trụ sở BHXH quận huyện. Quá trình thực hiện, có phát sinh vướng mắc phản ánh về BHXH/TP (phòng CĐBHXH) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Giám đốc BHXH/TP;
-
Bưu điện TP.HCM;
-
Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến