BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2085/BXD-QLN
V/v báo cáo về công tác quản lý chất lượng, mô hình quản lý các dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn TPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an

Ngày 30/7/2010, Bộ Xây dựng đãban hành Chỉ thị số 03/CT-BXD về tăng cường công tác quản lý chất lượng côngtrình nhà ở sinh viên, nhằm thực hiện các quy định tại Điều 7 về quản lý chấtlượng công trình xây dựng đối với dự án nhà ở sinh viên trong Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chínhsách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên đầu tưbằng nguồn trái phiếu Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khẩn trương tổchức chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan triển khai và gửi báo cáo về BộXây dựng một số nội dung sau:

1. Đối với các chủ đầu tư:

- Lập báo cáo về quá trình quảnlý chất lượng công trình xây dựng nhà ở sinh viên thuộc địa phương, đơn vị quảnlý kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giaođưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng và đồng bộ theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 2 và khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày31/7/2009 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng côngtrình xây dựng” (dưới đây viết tắt là Thông tư số 27/2009/TT-BXD ) Trong báocáo cần lưu ý tới quá trình lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng của các tổ chức tưvấn kiểm định chất lượng độc lập.

- Báo cáo về việc triển khai xâydựng mô hình quản lý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên sau đầu tư theoquy định tại Điều 8 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2009/TT-BXDngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ởsinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp” và các văn bản quy phạm pháp luậtcó liên quan nhằm bảo đảm việc khai thác, sử dụng ổn định và lâu dài.

- Đối với các khối nhà, hạng mụccông trình đã hoàn thành việc xây dựng cần báo cáo về công tác lập hồ sơ hoànthành công trình (đối với những hạng mục hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng)theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 27/2009/TT-BXD và phải có đánh giá sự phùhợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng.

- Báo cáo của Chủ đầu tư gửi vềSở Xây dựng hoặc Cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để tổng hợp.

2. Giao cho Sở Xây dựng cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng,Bộ Công an tổng hợp và lập báo cáo chung (kèm theo hồ sơ báo cáo của các chủđầu tư). Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, trước ngày30/10/2010, để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thờigian quy định.

Trong báo cáo chung cần làm rõviệc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định về nhiệm vụ và quyền hạn củachủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, mô hình quản lý vậnhành quỹ nhà này thuộc địa phương hoặc Bộ, ngành quản lý. Thời gian sắp tới, BộXây dựng sẽ tổ chức đoàn công tác để kiểm tra thực địa về công tác quản lý chấtlượng công trình xây dựng tại các hạng mục đã, đang và sẽ bàn giao đưa vào sửdụng vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, cũng như kiểm tra mô hình quản lý vậnhành do địa phương và đơn vị đang triển khai thực hiện (thời gian cụ thể sẽđược thông báo sau).

Trên đây là một số nội dung, yêucầu về công tác quản lý chất lượng và mô hình quản lý nhà ở sinh viên, đề nghịỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, BộCông an khẩn trương triển khai và báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Sở Xây dựng 28 tỉnh;
- L­ưu: VP, QLN(2b);

KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam