VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2085/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh Thỏa thuận giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong phát triển ngành lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 590/BNN-HTQT ngày 12 tháng 3 năm 2012) về việc điều chỉnhThỏa thuận giữa Việt Nam vàPhần Lan về hợp tác trong phát triển ngành lâm nghiệp, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh "Thỏa thuận giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp táctrong phát triển ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam" để tiếp nhận bổ sung khoảnviện trợ không hoàn lại trị giá 416.185,24 Euro của Chính phủ Phần Lan cho QuỹỦy thác ngành Lâm nghiệp (TFF).

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônký Công hàm trao đổi với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Phần Lan để điềuchỉnh Thỏa thuận nêu trên.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệmkiểm tra, giám sát bảo đảm các hoạt động trong khuôn khổ Quỹ TFF được triểnkhai đúng mục đích và các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA và cácquy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ