BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2086/LĐTBXH-TL
V/v Thoả thuận ban hành tập định mức LĐ điều tra quy hoạch rừng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 1236/BNN /TCCB ngày 23/5/2003 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, thẩm định và ban hành tập định mức lao động điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 2001-2005.

Trước khi ban hành cần đánh giá việc thực hiện định mức lao động điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 1996-2000 (chu kỳ II) để làm cơ sở điều chỉnh mức lao động theo đúng quy định của Nhà nước

2/ Về chi phí quản lý chương trình: đề nghị bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo xây dựng các định mức lao động quản lý làm cơ sở cho việc xác định hợp lý chi phí này. Trường hợp chưa xây dựng được thì chỉ có thể tính tạm thời bằng tỷ lệ % nhưng tối đa không quá 12% trên tổng số công định mức theo khối lượng công việc kế hoạch được giao và thanh toán theo chi phí thực tế nhưng không được vượt tỷ lệ nói trên.

3/ Đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, chỉ đạo Viện Nghiên cứu điều tra quy hoạch rừng hoàn chính lại định mức điều tra quy hoạch rừng và ra quyết định ban hành. Sau khi ban hàng và thực hiện cần tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để theo dõi./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ THƯỞNG
Lê Duy Đồng