BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2087/BXD-KTQH
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8011/UBND-CNN ngày30/9/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạchchung xây dựng tỷ lệ 1/25.000 đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạchđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày21/12/2006. Theo quy định Điều 51 của Luật Quy hoạch đô thị, để tiến hành việcđiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, Uỷ ban nhân dân tỉnhĐồng Nai cần bổ sung báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ, trongđó làm rõ căn cứ pháp lý có liên quan, hiện trạng sử dụng đất khu vực dự kiếnđiều chỉnh; ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và cáckhu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp để trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xâydựng sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dântỉnh Đồng Nai bổ sung những nội dung báo cáo quy định tại Điều 51 Luật Quyhoạch đô thị.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, Vụ KTQH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn