BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2087/LĐTBXH-LĐVL
V/v Tham gia ý kiến giải quyết lao động dôi dư của Công ty xi măng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 2954/VPCP-ĐMDN đề ngày 13/6/2003 của Văn phòng CHính phủ về việc giải quyết lao động dôi dư của Công ty xi măng Hải Phòng mà Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1064/XMVN-HĐQT ngày 29/5/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại khoản 4 điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc 1 lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các biện pháp cơ cấu lại được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Xi măng Hải phòng thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án cải tạo môi trường Nhà máy xi măng Hải Phòng đồng thời giải quyết số lượng lớn lao động dôi dư (khoản 1.500 người), Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép công ty Xi măng Hải Phòng được phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư làm 3 lần, mỗi năm 1 lần trong giai đoạn từ năm 2003-2005.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt nam chỉ đạo Công ty Xi măng Hải phòng hàng năm tiến hành xây dựng phương án sắp xếp lao động theo quy định của Pháp luật về giải quyết chính sách đối với lao động dôi dự do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Trên đâu là ý kiến của Bộ lao động thương binh và xã hội, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tương Chinh tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ THƯỞNG
Lê Duy Đồng