BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2087/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng lúa mì

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006

Kính gửi :

Công ty TNHH Tiến Hưng
(Khu Công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh)

Tổng cục nhận được công văn số 75/2006/CV-TH ngày 11 tháng 04 năm 2006 của Công ty TNHH Tiến Hưng về việc phân loại mặt hàng lúa mỳ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục đã có công văn số 2047/TCHQ-GSQL ngày 11.05.2006 hướng dẫn phân loại mặt hàng lúa mỳ dạng hạt, đã tách phần võ trấu ngoài, còn vỏ lụa bên trong chưa sát vò hoặc sơ chế thuộc chương 10, nhóm 1001. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để được giải quyết theo thẩm quyền, (gửi kèm công văn số 2047/TCHQ-GSQL ).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Tiến Hưng biết, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQTP Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc