BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2088/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng định mức vận chuyển vật liệu, sử dụng dàn giáo thi công và điều chỉnh giá nhân công, máy thi công trong hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

Kínhgi: CôngtycphầnDINCO

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 309/CV-CT ngày8/8/2014 của Công ty cổ phần DINCO đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức vậnchuyển vật liệu, sử dụng dàn giáo thi công và điều chỉnh giá nhân công, máy thicông trong hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng định mức vận chuyển, bốc xếp vậtliệu lên cao:

Theo quy định tại định mức dự toán xây dựng côngtrình (Phần xây dựng) kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BXD (định mức số 1776/QĐ-BXD )ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng thì định mức vận chuyển vật liệu lên cao (mãhiệu AL.70000) chỉ áp dụng đối với những loại công việc:

- Đã được định mức trong định mức này nhưng không quyđịnh độ cao như công tác trát, láng, ốp, sơn, bả...

- Thực hiện ở độ cao > 16m.

Đối với dự án thi công nhà máy công nghiệp có chiềucao thiết kế công trình cao +30,9m như nêu tại văn bản số 309/CV-CT thì phầnkhối lượng công trình được áp dụng định mức vận chuyển và bốc xếp vật liệu lêncao phải tính từ cos +16m đến cos +30,9m.

Do vậy, việc áp dụng định mức vận chuyển, bốc xếp vậtliệu lên cao không tính từ cos +0,00m đến chiều cao thiết kế công trình +30,9mvà cũng không phân tách công trình cao 30,9 thành các mức <4m,><16m và=""><50mđể áp="" dụng="" định="" mức="" như="" nêu="" tại="" văn="" bản="" số="">309/CV-CT .

2. Về việc áp dụng định mức lắp dựng dàn giáo phục vụthi công: Theo quy định của định mức số 1776/QĐ-BXD thì:

+ Định mức dàn giáo ngoài (mã hiệu AL.61100) áp dụngcho tất cả các công tác xây dựng cần dàn giáo để thi công (như công tác xây,trát, ốp, sơn, bả,…) và được tính theo chiều cao thiết kế công trình với cácmức ≤ 16m, ≤ 50m và > 50m.

+ Định mức dàn giáo trong (mã hiệu AL.61200) áp dụngcho tất cả các công tác xây dựng cần dàn giáo để thi công (như công tác xây,trát, ốp, sơn, bả,…) và chỉ được tính khi thi công các công tác có chiều cao ≥3,6m và tính thêm một lớp cộng dồn đối với mỗi 1,2m chiều cao tăng thêm.

Như vậy, việc áp dụng định mức dàn giáo phục vụ thicông như nêu tại văn bản số 309/CV-CT là phù hợp quy định, tuy nhiên dàn giáophục vụ thi công là loại vật liệu luân chuyển, theo quy định tại định mức số1776/QĐ-BXD thì thời gian sử dụng dàn giáo tính trung bình ≤ 1 tháng, cứ kéodài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.

3. Các công việc “TT” là các công việc chưa có địnhmức, đơn giá trong hệ thống định mức, đơn giá do nhà nước công bố. Việc lập chiphí cho các công việc này theo quy định của hợp đồng phù hợp với hồ sơ mới thầuvà pháp luật có liên quan. Trường hợp được cấp quyết định đầu tư cho phép điềuchỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP thìviệc điều chỉnh giá nhân công, máy thi công cho các công việc “TT” như nêu tạivăn bản số 309/CV- CT là phù hợp. Cụ thể:

- Chi phí nhân công và máy thi công của các loại côngviệc “TT” trong hợp đồng phải được xác định lại trên cơ sở các công việctương tựtrong bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND TP Đà Nẵng công bốnăm 2008, sau đó điều chỉnh chi phí nhân công và máy theo hướng dẫn tại văn bảnsố 138/TB-UBND ngày 29/10/2011 của UBND TP Đà Nẵng.

- Phần bù giá nhân công cho nhà thầu theo Nghị địnhsố 70/2011/NĐ-CP = (chi phí nhân công và máy thi công đã tính toán lại theo cácbộ đơn giá XDCT của Đà Nẵng và điều chỉnh theo văn bản số 138/TB-UBND - chi phínhân công và chi phí máy thi công trong hợp đồng đã ký kết) x Tỷ lệ giảm thầu.

Công ty Cổ phần DINCO căn cứ hướng dẫn trên thực hiệntheo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh