UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2088/SXD-TTr
(V/v: Báo cáo kết quả xử lý các trường hợp nhà đất “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn Thành phố).

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phốHà Nội tại văn bản số 2226/UBND-QHXDGT ngày 28/3/2013 về việc xử lý các trườnghợp nhà “siêu mỏng, siêu méo”. Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo kết quả xử lý của cácquận, huyện trên địa bàn Thành phố có công trình “siêu mỏng, siêu méo” cụ thểnhư sau:

Theo số liệu báo cáo của 13 quận(huyện) có công trình, thửa đất có kích thước hình dọc không phù hợp để xâydựng, đến 31/12/2012, các quận (huyện) đã xử lý được: 345/597 trường hợp “siêumỏng, siêu méo” trong đó có 02 đơn vị: Huyện Gia Lâm và huyện Thanh Trì đã hoànthành việc xử lý hết các trường hợp siêu mỏng, siêu méo. Còn lại 252/597 trườnghợp.

Theo báo cáo của 11 quận (huyện) đếnngày 31/3/2013, các quận (huyện) đã tiếp tục giải quyết xong: 44trường hợp (Ba Đình: 04, Đống Đa: 15, Tây Hồ: 09, Từ Liêm: 03, Long Biên:06; Hà Đông: 03, Thanh Xuân: 02, Hoài Đức: 02), còn 208/597 trường hợp trên địabàn 9 quận (huyện) đang tiếp tục giải quyết. Cụ thể:

1. Ba Đình: còn 69trường hợp đã phân loại xử lý:

- Hợp thửa, hợp khối: 08 trường hợp.

- Cải tạo, chỉnh trang: 08 trường hợp.

- Cải tạo, tồn tại tạm thời: 19 trường hợp.

- Thu hồi: 34 trường hợp.

Toàn bộ 69 trường hợp đang giảiquyết đều nằm ngoài chỉ giới mở đường tồn tại từ trước ngày 15/3/2005 đến nay.Các hộ dân đã sử dụng trong thời gian dài, ổn định, hiện đang là nơi ở, kinhdoanh của các hộ dân. Các trường hợp này đều đã tồn tại trước khi có Luật xâydựng và quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng.

UBND quận Ba Đình có văn bản số 1246/UBND-QLĐT ngày12/10/2012 gửi Sở Kế hoạch đầu tư báo cáo đề xuất UBND Thành phố bố trí nguồnngân sách để thực hiện thu hồi 34/69 trường hợp (gồn kinh phí bồi thường vềđất, hỗ trợ về nhà, số căn hộ tái định cư).

UBND quận đề xuất phương án xử lý đối với một số trường hợptheo hướng hợp khối kiến trúc (không hợp thửa) với điều kiện đảm bảo kiến trúcmặt ngoài liền khối, thống nhất về hình thức, màu sắc, không thấy cạnh siêumỏng siêu méo.

2. Đống Đa: còn 28 trường hợp

+ 01 TH cải tạo chỉnh trang

+ 27 TH thu hồi

Tiến độ hoàn thành xong trong Quý II/2013.

3. Hai Bà Trưng: còn 19 trường hợp

+ 11 trường hợp đang thỏa thuận hợp khối, tuy nhiên gặp rấtnhiều khó khăn do hầu hết các hộ dân đã sinh sống và kinh doanh từ lâu.

+ 8 trường hợp lên phương án thu hồi. Hiện nay, UBND quận đãban hành quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 phê duyệt quy hoạch đối với08 trường hợp thu hồi.

Tiến độ thực hiện xong trogn quý II/2013.

4. Tây Hồ: còn 23 trường hợp

23 trường hợp trên công trình cấp 4, UBND quận lên phương ánthu hồi.

UBND quận đã hoàn thành lập bản đồ địa chính (hoặc trích đobản đồ địa chính).

Do việc thực hiện công tác thu hồi đất gặp nhiều khó khăn.Phòng QLĐT đề xuất, tham mưu với UBND quận Tây Hồ xem xét phê duyệt phương ánxử lý đối với 23 trường hợp còn lại (trước đây đã phê duyệt phương án xử lý làthu hồi): Chuyển từ thu hồi sang cải chỉnh trang thành những kiốt 1 tầng và yêucầu các chủ sử dụng đất cam kết thực hiện.

Tiến độ thực hiện: xong trong quý II/2013.

5. Thanh Xuân: còn 9 trường hợp,

09 trường hợp này UBND quận lên phương án thu hồi.

Đến nay đang thực hiện QH TMB, xin chỉ giới đường đỏ và tiếptục thực hiện quy trình thu hồi đất theo hướng dẫn tại văn bản số 5096/STNMT-KHTH ngày 26/11/2012.

Tiến độ xử lý xong (30/6/2013).

6. Cầu Giấy: còn 09 trường hợp (02 TH đất trống và 07 TH nhà 01 tầng)

09 trường hợp này UBND quận lên phương án thu hồi, UBND quậncó văn bản gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc xin hướng dẫn về việc lập QH TMB. Sau khicó ý kiến của Sở Quy hoạch UBND quận sẽ giao TT PT quỹ đất quận làm chủ đầu tư.

Tiến độ xử lý xong (30/6/2013).

7. Hoàng Mai: còn 10 trường hợp

- 01 trường hợp chỉnh trang (xử lý một phần công trình): đãcó phương án kiến trúc chỉnh trang, nhưng do hộ dân là gia đình chính sách,không có điều kiện kinh tế để thực hiện nên UBND phường đang nghiên cứu phươngán hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Dự kiến thực hiện xong trong tháng 4/2013.

- 09 trường hợp thu hồi:

+ 06 TH (phường Trần Phú): Hội đồng bồi thường hỗ trợ và táiđịnh cư quận Hoàng Mai đã thông qua phương án bồi thường và bố trí vốn để chitrả tiền đền bù theo quy định. Tiến độ dự kiến xong trong quý II/2013.

+ 03 TH (phường Định Công): 01 TH nằm trong một phần vào chỉgiới GPMT dự án thoát nước (đã có quyết định phê duyệt dự án). UBND quận HoàngMai đã giao Ban Bồi thường GPMB xem xét đền bù hoặc bố trí tái định cư khi thựchiện dự án Thoát nước giai đoạn II; 02 TH do có tranh chấp về ranh giới đất,UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo TT PT quỹ đất phối hợp với UBND phường và cácphòng ban liên quan tiếp tục xử lý theo quy định.

Tiến độ thực hiện xong trong quý II/2013.

8. Hà Đông: còn 34 trường hợp

34 trường hợp này được lập thành 20 dự án (đã có quyết địnhcho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư và được UBND các phường phê duyệt báo cáokinh tế kỹ thuật).

UBND quận có văn bản số 277/UBND ngày 12/3/2013 báo cáo UBNDThành phố (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) xem xét bố trívốn ngân sách để chuẩn bị đầu tư xử lý đối với các trường hợp nhà đất “siêumỏng, siêu méo”. UBND Thành phố đã có văn bản giao Sở Kế hoạch Đầu tư xem xétgiải quyết. Đến nay chưa có văn bản trả lời của Sở Kế hoạch đầu tư.

9. Hoài Đức: còn 07 trường hợp.

+ 03 trường hợp UBND xã giao đất dịch vụ, hiện nay đang xiný kiến để thu hồi theo quy định. Tiến độ thực hiện xong 30/6/2013.

+ 04 trường hợp lên phương án hợp thửa, hợp khối. Hiện nayUBND huyện giao UBND các xã vận động hợp thửa hợp khối nhưng các hộ dân chưa cósự thống nhất.

Tiến độ thực hiện xong (30/6/2013).

* Thuận lợi:

Các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc xử lý nhà,đất “siêu mỏng, siêu méo” về cơ bản đã được thống nhất, đủ điều kiện để cácquận, huyện tổ chức thực hiện và được Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo Thànhphố tại văn bản số 155/STNMT-KHTH ngày 9/01/2013, cụ thể:

+ UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 07/2013/QĐ-UBNDngày 5/2/2013 để giải quyết bất cập tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND .

+ Sở Tài chính môi trường đã hướng dẫn trình tự thủ tục xửlý thu hồi đất “siêu mỏng, siêu méo” tại văn bản số 5096/STNMT-KHTH ngày26/11/2012.

+ Sở Xây dựng đã tổng hợp ý kiến các Sở chuyên ngành vàhướng dẫn các quận, huyện thực hiện xử lý nhà đất “siêu mỏng, siêu méo” tại vănbản số 948/TB-SXD ngày 4/2/2013.

+ Sở QHKT đã có văn bản số 407/QHKT-P8 ngày 7/2/2013 báo cáoUBND Thành phố không có quận huyện nào có văn bản báo cáo vướng mắc về xử lýnhà đất “siêu mỏng, siêu méo”; đồng thời đề xuất về nội dung và thẩm quyền chấpthuận QHTMB tỷ lệ 1/500 khi xử lý thu hồi nhà đất “siêu mỏng, siêu méo”.

- Công tác lập phương án thu hồi (lập dự án, thẩm định, phêduyệt dự án, đền bù, thu hồi đất, GPMB…) khó có thể thực hiện trong một thờigian ngắn. Song, việc giải quyết SMSM để đảm bảo cảnh quan xung quanh và mỹquan môi trường đô thị được công luận đồng tình ủng hộ. Điều này sẽ tạo điềukiện thuận lợi hơn trong công tác xử lý nhà, đất SMSM.

* Khó khăn:

- Việc người dân tự thỏa thuận hợp thửa, hợp khối thực tếrất khó khăn do nhiều trường hợp (điển hình như ở Ba Đình) đều nằm trên cáctrục đường thuận lợi cho thương mại, dịch vụ có giá trị chuyển nhượng cao theogiá thị trường hoặc do các hộ dân đã sinh sống và kinh doanh nhiều năm.

- Việc áp dụng chính sách cơ chế thu hồi đất, bồi thườngGPMB không được các hộ dân đồng thuận. Một số trường hợp khi thu hồi đất cònvướng cơ chế tài chính như giá thuê, thời gian cho thuê và thủ tục đấuthầu…Điều này ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các trường hợp siêu mỏng, siêuméo.

* Nguyên nhân:

- Hệ thống chính trị của các quận, huyện đã tham gia thựchiện xử lý nhà, đất siêu mỏng, siêu méo nhưng chưa thực sự quyết liệt.

- Các cấp chính quyền còn chậm và lúng túng trong việc giảiquyết “siêu mỏng, siêu méo”; ngay từ đầu việc lập tiến độ các bước xử lý chưacụ thể hoặc nếu có tiến độ cũng không thực hiện được. Do vậy đến nay trong báocáo của một số quận, huyện cũng không có tiến độ xử lý cụ thể.

- Đến nay UBND Thành phố, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tàinguyên môi trường đã có những văn bản hướng dẫn làm cơ sở để quận, huyện thựchiện. Tuy nhiên việc ban hành còn chậm do vậy cũng ảnh hưởng đến tiến độ xử lýcủa các quận, huyện.

- Việc giải quyết các trường hợp nhà đất “siêu mỏng, siêuméo” theo quy định hiện hành, dù diện tích mặt bằng lớn hay nhỏ khi thu hồi đểđầu tư công trình công cộng đều phải thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng, thuhồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Do đó để có cơ sở thu hồi đất ngoài quyhoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được duyệt (hoặc văn bản thỏa thuận quy hoạchkiến trúc của Sở Quy hoạch kiến trúc), phải thực hiện nhiều thủ tục liên quannhư: Dự án đầu tư được duyệt; phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái địnhcư được thẩm định (bao gồm cả kinh phí, quỹ nhà đất, đất tái định cư, tạm cư đểGPMT); trích đo địa chính hoặc bản đồ hiện trạng tỷ lện 1/500 (hoặc 1/2000) dođơn vị có tư cách pháp nhân lập… Do vậy cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ xử lý.

* Đề xuất, kiến nghị:

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp “siêu mỏng, siêuméo” trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng kiến nghị:

1. Tổng hợp ý kiến của quận, huyện, do những khó khăn kháchquan đề nghị UBND Thành phố cho phép dãn tiến độ xử lý nhà, đất “siêu mỏng,siêu méo” đến hết quý II/2013. Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốccác quận huyện thực hiện.

2. UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan cần tậptrung hướng dẫn kịp thời đối với những vướng mắc của quận, huyện trong quátrình xử lý.

3. UBND Thành phố xem xét, cho phép một số trường hợp nhàđất, “siêu mỏng, siêu méo” được giải quyết theo hướng chỉ hợp khối kiến trúccông trình, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý nhà đất “siêu mỏng, siêuméo”.

Sở Xây dựng Hà Nội kính báo cáo UBND Thành phố được biết đểxin ý kiến chỉ đạo./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Học