BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2089/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v: xử lý tình huống trong đấu thầu đối với các gói thầu có giá gói thầu không quá 5 tỷ VN đồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Cục Quản lý đường bộ IV.

Sau khi xem xét đề nghị của Cục Quản lý đường bộ IV tạivăn bản số 1172/CQLĐBIV-KHKT ngày 21/4/2015 về việc xử lý tình huống trong quátrình đấu thầu với các gói thầu sửa chữa định kỳ có giá gói thầu không quá 5 tỷVN đồng; Tổng Cục ĐBVN có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và để tránh gây lãng phí về thời gian vàchi phí mua hồ sơ mời thầu của các nhà thầu, bên mời thầu (Cục QLĐBIV) khi gửithông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá trị không quá 05 tỷ đồng để đăngtrên Báo Đấu thầu hoặc tự đăng tải trên Hệ thống mạng phải nêu rõ gói thầu nàychỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp)tham gia đấu thầu.

2. Trường hợp đến thời điểm đóng thầu, nếu không cócác nhà thầu cấp siêu nhỏ và nhỏ tham gia đấu thầu thì bên mời thầu tiếp tụcgia hạn thời gian đóng thầu để thu hút các nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ tham giađấu thầu. Trường hợp sau khi gia hạn có ít hơn 03 nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏtham gia đấu thầu, thì xử lý theo khoản 4 Điều 117 của Nghị định số63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Căn cứ nội dung trên, Cục QLĐBIV khẩn trương tổ chứcthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục trưởng (b/c);
- Các PTCT;
- Vụ ATGT;
Vụ KHĐT;TC
- VP.
Quỹ BTĐBTW.
- Lưu VT, QLBTĐB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Quang Vinh