BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2089/TCHQ-KTTT
Về việc báo cáo gian lận khai báo xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 12/3/2009, Hiệp hội lương thực Việt Nam có công văn số 73/CV /HHLTVN gửi Tổng cục Hải quan phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp ViệtNam khi ký hợp đồng xuất khẩu gạo với giá cao nhưng khi giao hàng thì thanhtoán giá rất thấp gây thiệt hại cho lợi ích Quốc gia. Hình thức gian lận nàyđược thực hiện sau khi hợp đồng đã ký, lập tờ khai hải quan xong, doanh nghiệplàm phụ kiện giảm giá, tu chỉnh lại L/C thanh toán, do vậy hiện nay nhiều doanhnghiệp không quyết toán được với cơ quan hải quan do chênh lệch tờ khai hảiquan với C/O và hoá đơn. Để nắm được tình hình và cung cấp thông tin cho Hiệphội lương thực Việt Nam, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố rà soát các lô hàng xuất khẩu gạo có tờ khai đăng ký với cơ quan hải quantừ 1/1/2009 trở đi, phát hiện các trường hợp gian lận như nêu trên và báo cáotheo nội dung sau:

1- Tên Công ty;

2- Hợp đồng xuất khẩu số;

3- Số lượng, Đơn giá xuất khẩu khi ký hợp đồng;

4- Đơn giá thực nhập sau khi đã điều chỉnh giá theo phụ kiệngiảm giá, tu chỉnh lại L/C;

5- Đề xuất xử lý của đơn vị;

Báo cáo gửi về Vụ KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) trước ngày20/3/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông