ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2089/UB
Về việc thanh toán nợ dân trong thời gian kháng chiến.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 1979

Kính gởi :

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện
- Các Sở, Ban, Ngành

Thương vụ Hội đồng Chánh phủ đãquyết định cho thanh toán các khoản Nhà nước vay của nhân dân trong thời giankháng chiến và giao cho Bộ Tài chánh hướng dẫn các địa phương thực hiện. Nhưngđến nay Bộ Tài chánh mới có dự thảo hướng dẫn mà chưa có văn bản chính thức. Dođiều kiện kinh tế hiện nay có nhiều khó khăn, nhất là những hộ nhân dân trướcđây cho Nhà nước vay đến nay tuổi già sức yếu, không nơi nương tựa đã gởi đơnlên Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ vào tình hình trên, Ủy bannhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiến hành trả nợ chodân theo bản hướng dẫn dự thảo của Bộ Tài Chánh như sau :

I- NGUYÊN TẮC TRẢ :

1. Những khoản được xác định rõràng là cho Nhà nước vay : Gồm cơ quan chánh quyền từ cấp quận, huyện trở lênhoặc đơn vị bộ đội từ cấp đại đội trở lên và có đủ chứng minh đều được thanhtoán.

2. Người có nợ nếu đã chết thìngười thừa kế là cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, là con đẻ (có chánh quyền xã xácnhận) được nhận tiền thanh toán.

3. Trả bằng tiền. Sau khi quy ralúa ở thời gian cho Nhà nước vay mà tính theo giá chỉ đạo mua bán thuế nôngnghiệp ở thời điểm trả nợ.

Ủy ban nhân dân các quận, huyệnthành lập Ban thanh toán nợ dân do Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì, thànhphần gồm đại diện Tài chánh, Ngân hàng Thương binh xã hội, Thanh tra, Tổ chứcchánh quyền, Nông hội, Phụ nữ để xác định giá lúa thời điểm cho vay, và xéthoàn cảnh từng đối tượng để trả ngay một lần hay trả nhiều lần tùy theo mức choNhà nước vay nhiều hay ít.

4. Các trường hợp khác hoặcthiếu chứng minh thì chờ văn bản chính thức của Bộ Tài chánh mới tiếp tục thanhtoán.

II- BIỆN PHÁP TRẢ :

1. Số tiền thanh toán nợ dân chivào loại 6 khoản 64 hạng 6 trong mục lục ngân sách Nhà nước. Từ nay đến cuốinăm 1979, nếu quận, huyện nào chưa là cấp ngân sách thì thống kê danh sách làmvăn bản gởi Sở Tài chánh cấp ; quận, huyện nào là cấp ngân sách rồi thì chi vàocân đối ngân sách và cùng loại, khoản, hạng trên.

2. Số tiền thanh toám mỗi lầnkhông quá 2.000 đồng. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cần vốn để sản xuấthoặc xây dựng lại nhà cửa bị phá hoại trong chiến tranh thì Ban thanh toán nợdân xét thực tế mà thanh toán cho hợp tình hợp lý.

3. Trong dịp thanh toán nợ dânvà trả tiền như trên, Ban Tài chánh và ngân hàng các quận, huyện có kế hoạchvận động người thanh toán gởi tiền vào qũy tiết kiệm.

Ủy ban nhân dân thành phố ủyquyền cho Sở Tài chánh trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với các ban thanh toán nợdân các quận, huyện thi hành và giải quyết các trường hợp cụ thể. Nếu trườnghợp nào giải quyết không được thì kịp thời báo cáo lên Ủy ban nhân dân thànhphố nghiên cứu giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải