BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/BNV-TCBC
V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo NĐ của CP về chính sách tinh giản biên chế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hộinghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI về "Tiếp tục thực hiệnchủ trương tinh giản biên chế" và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Xuân Phúc tại công văn số 3451/VPCP-TCCV ngày 03/5/2013 của Vănphòng Chính phủ về việc giao "Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế",Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan soạn thảo Tờ trìnhvà Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (xin gửikèm theo).

Đề nghị quý cơ quan có ý kiến bằng văn bản vào Dựthảo Tờ trình, Dự thảo Nghị định nêu trên và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày20/02/2014 để nghiên cứu, chỉnh sửa trước khi trình Chính phủ ban hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCBC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn