BỘ XÂY DỰNG
--------------------
Số: 209/BXD-KTXD
V/v: hợp đồng EPC.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Lắk
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 237/UBND-TCTM ngày 12/01/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về một số nội dung liên quan đến hợp đồng EPC thuộc dự án mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, sử dụng nguồn vốn ODA của Đan Mạch. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xin ý kiến hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính để thỏa thuận với nhà thầu, trên nguyên tắc nếu nhà thầu được miễn các loại thuế này thì nhà thầu không được tính các chi phí có liên quan đến các loại thuế này vào giá hợp đồng.
2. Về nội dung điều chỉnh giá hợp đồng liên quan đến việc thay đổi điều chỉnh luật pháp: theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì đối với hợp đồng EPC trọn gói không được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách, trừ trường hợp Hiệp định vay vốn có quy định khác.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số nội dung liên quan đến hợp đồng EPC thuộc dự án mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, trên cơ sở đó UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị có liên quan thương thảo và thỏa thuận hợp đồng với nhà thầu cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn