TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu rượu

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 592/HQHCM-GSQLngày 01/3/2013 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc làm thủ tục nhập khẩurượu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Quy định về hợp pháp hóa lãnh sựđối với giấy chỉ định, giấy ủy quyền là nhà phân phối, nhà nhập khẩu của chínhhãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất kinhdoanh mặt hàng rượu, điện thoại di động, mỹ phẩm nhập khẩu đã được Bộ CôngThương bãi bỏ tại Thông báo số 301/TB-BCT ngày 28/12/2012 với mục đích cải cáchthủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định khi làm thủ tục nhập khẩurượu, ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định, thươngnhân phải xuất trình thêm Giấy chỉ định, Giấy ủy quyền là nhà phân phối, nhànhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của chínhhãng sản xuất kinh doanh mặt hàng đó. Nghị định 94/2012/NĐ-CP không quy địnhcác giấy chỉ định, giấy ủy quyền phải được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Namở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1027/TCHQ-GSQL ngày 27/2/2013 trao đổi với Bộ Công Thương và công văn số 1028/TCHQ-GSQL ngày 27/2/2013 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị định94/2012/NĐ-CP Trong khi chờ ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị Cục Hải quanTP.Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP và công văn số1028/TCHQ-GSQL dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn