TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
VỀ HẢI QUAN
-------------
V/v: Vật liệu xây dựng cho DNCX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam
Trả lời công văn số 01/08022014/HEV-CV ngày 8/2/2014 của Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam v/v thủ tục hải quan cho vật tư xây dựng từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thì doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng từ nội địa Việt Nam đưa vào xây dựng công trình của doanh nghiệp chế xuất.
Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam được biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính