BTÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 209/TCT-CS
V/v: Hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Hệ thống thiếtbị UMW (Việt Nam)
(12A, Đại lộ Độc Lập,KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 13/14/KT-UMWVN của Công ty TNHH Hệ thốngthiết bị UMW (Việt Nam) vướng mắc về chữ ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, Tng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 14 Thông số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013, Điểm d Khoản2 Điều 16 Thông số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức ngườibán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếpbán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Tại Điều 19, Điều 20 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày17/6/2003 quy định:

“Điều 19. Lập chứng từ kế toán

4. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lậpnhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dungcác liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vị kế toán quy định tại cácđiểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này lập để giao dịch với tổ chức, cánhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vịkế toán.”

“Điều 20. Ký chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từkế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏhoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phảithống nhất.”

Tại Điểm 2.2 Mục III Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06/5/2002 của Bộ Công an hướng dẫn về quản lý vàsử dụng con dấu:

“2.2. Con dấu chỉ được đóng lên các văn bản, giấy tờ sau khicác văn bản, giấy tờ đó đã có chữ ký của cấp có thẩm quyền gồm: cấp trưởng, cấpphó hoặc cấp dưới trực tiếp được ủyquyn của cơ quan, tchức đó; không được đóng du vào văn bản, giấy tờ không có nộidung, đóng dấu trước khi ký.”

Căn cứ quy định trên, trường hp Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới (Giám đốc tàichính hoặc Kế toán tởng) ký thừa ủyquyn tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn thì khi bán hàng,Giám đc tài chính hoặc Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền tạitiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty theo ủyquyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hệ thống thiết bị UMW(Việt Nam) được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC - BTC;
-
Vụ PC - TCT;
-
Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
-
Lưu: VT, CS (3).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn